A Boy Named Sue – Момче на име Сю

My daddy left home when I was threex
And he didn’t leave much to ma and me
Just this old guitar and an empty bottle of booze.
Now, I don’t blame him cause he run and hid
But the meanest thing that he ever did
Was before he left, he went and named me „Sue.“

Баща ми ни напусна, когато бях на три И той не остави на мен и мама много
Само тази стара китара и една празна бутилка алкохол
Сега, аз не го упреквам, че той побягна и се скри,
Но най-подлото нещо, което изобщо е правил преди да си тръгне, е да отиде и да ме кръсти „Сю“

Well, he must o’ thought that is quite a joke
And it got a lot of laughs from a’ lots of folk,
It seems I had to fight my whole life through.
Some gal would giggle and I’d get red
And some guy’d laugh and I’d bust his head,
I tell ya, life ain’t easy for a boy named „Sue.“

Ми, вероятно си е помисли, че готин майтап
И бая народ се доста се посмя,
Изглежда, че трябваше да се боря през целия си живот
Някое девойче ще се захили и аз ще почервенея
И някое момче ще се засмее и аз ще му разбия главата
Казвам ви, животът не е лесен за момче на име „Сю“.

Well, I grew up quick and I grew up mean,
My fist got hard and my wits got keen,
I’d roam from town to town to hide my shame.
But I made a vow to the moon and stars
That I’d search the honky-tonks and bars
And kill that man who gave me that awful name.

И така аз пораснах бързо и станах подъл
Юмрукът ми стана твърд, а умът остър,
Скитах се от град на град за да скрия своя срам,
но се заклех пред луната и звездите
Че ще претърся кръчми и барове
И ще убия този човек, който ми даде това отвратително име.

Well, it was Gatlinburg in mid-July
And I just hit town and my throat was dry,
I thought I’d stop and have myself a brew.
At an old saloon on a street of mud,
There at a table, dealing stud,
Sat the dirty, mangy dog that named me „Sue.“

Така, стигнах до Гетинбург в средата на юли
Влязох в града и гърлото ми беше сухо,
Реших да спра и да си взема нещо.
В една стара кръчма, на една кална улица,
Там на масата, редейки карти,
Седеше мръсното, краставо куче, което ме нарече „Сю“

Well, I knew that snake was my own sweet dad

From a worn-out picture that my mother’d had,
And I knew that scar on his cheek and his evil eye.
He was big and bent and gray and old,
And I looked at him and my blood ran cold
And I said: „My name is ‘Sue!’ How do you do!
Now your gonna die!!“

И така, аз знаех, че тази змия беше моя собствен сладък татко,
От една стара снимка, която майка ми имаше,
аз познавах този белег на бузата и неговото зло око.
Той беше голям и прегърбен и сив и стар,
И аз го погледнах и кръвта ми изстина
И му казах: „Казвам се ‘Сю!’ Как си!
Сега ще умреш!!“

Well, I hit him hard right between the eyes
And he went down, but to my surprise,
He come up with a knife and cut off a piece of my ear.
But I busted a chair right across his teeth
And we crashed through the wall and into the street
Kicking and a’ gouging in the mud and the blood and the beer.

И така, аз здраво го ударих точно между очите
И той падна, но за моя изненада,
Той се изправи с нож и отряза парче от ухото ми.
Но аз разбих един стол точно в зъбите му
И той падна през стената на улицата
Ритници и бой в калта и кръвта и бирата.

I tell ya, I’ve fought tougher men
But I really can’t remember when,
He kicked like a mule and he bit like a crocodile.
I heard him laugh and then I heard him cuss,
He went for his gun and I pulled mine first,
He stood there lookin’ at me and I saw him smile.

Казвам ви, бил съм се с корави мъже,
Но не мога да си спомня кога,
Той риташе като муле и хапеше като крокодил.
Чух го да се смее и след това го чух да ругае,
Той посегна към пистолета си и аз пръв извадих моя,
Той стоеше там гледайки ме и видях, че се усмихва.

And he said: „Son, this world is rough
And if a man’s gonna make it, he’s gotta be tough
And I knew I wouldn’t be there to help ya along.
So I give ya that name and I said goodbye
I knew you’d have to get tough or die
And it’s the name that helped to make you strong.“

И той каза: „Сине, този свят е жесток
И ако човек иска да успее, той трябва да е як
И аз знаех, че няма да мога да съм там да ти помагам.
За това ти дадох това име и казах сбогом
Аз знаех, че ти или трябва да заякнеш или да умреш
И точно името ти помогна да станеш силен.“

He said: „Now you just fought one hell of a fight
And I know you hate me, and you got the right
To kill me now, and I wouldn’t blame you if you do.
But ya ought to thank me, before I die,
For the gravel in ya guts and the spit in ya eye
Cause I’m the son-of-a-bitch that named you „Sue.’“

Той каза: „Току що ти се би в един адски бой
И аз знам, че ме мразиш, и имаш правото
Да ме убиеш, и ако го направиш няма да те упрекна.
Но ти трябва да ми благодариш, преди да умра,
За камъчетата в червата ти и плюнката в окото ти,
Защото аз съм кучи син и те нарекох ‘Сю’.“

I got all choked up and I threw down my gun
And I called him my pa, and he called me his son,
And I came away with a different point of view.
And I think about him, now and then,
Every time I try and every time I win,
And if I ever have a son, I think I’m gonna name him
Bill or George! Anything but Sue! I still hate that name!

Задавих се и хвърлих пистолета си
И му казах тате, и той ме нарече свой син
И аз продължих пътя си с други очи.
И от време на време се сещам за него,
Всеки път когато се опитвам и все път когато побеждавам,
И ако някога имам син, Мисля, че ще го нарека
Bill или George! Всичко само не и Сю!
Аз все още мразя това име!

Превод: д-р Виниций Петров